Show simple item record

dc.contributor.authorTosun, Figen Çam
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:39Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-8811
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrMU5UazBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1344
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Türkiye'deki üniversitelerde bütçe yönetimi süreçlerini üniversite/fakülte yöneticilerinin görüşlerine dayanarak betimlemektir. Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemi içinde tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Türkiye'de öğretim faaliyetinde bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu 282 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen "Üniversite Yöneticilerinin Bütçe Yönetimi Anketi" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Excel ve SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Yüzde ve frekanslar hesaplanmış, ki kare analizi yapılmıştır. Yöneticilerin açıklamalarından üniversite anlayışlarının büyük oranda Humbolt modelinden etkilendiği aynı zamanda Anglo Sakson modeline doğru dönüştüğü görülmektedir. Yöneticilerin yaşadığı bütçe sorunlarının bütçe eksikliği, bütçe sistemleri ve bütçe uygulamalarından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştıren_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to describe budget management processes at universities in Turkey according to university / faculty managers' opinions. In this research, Survey model was used as a part of quantitative research method. The sample of the research is 282. Questionnaire which is titled "Budget Management Survey for University Managers" developed by researcher were applied as data collection tools. Collected data from questionnaire were analyzed by MS Excel and SPSS 16.0 statistic software. Frequencies and percentages were calculated for each question in survey. Chi-square analysis was made. Result of the research shows that managers' university understandings have affected mostly by Humbolt model and turned into Anglo-Saxon university model. According to conclusions of this research, the reasons for budget problems which managers experience are caused by lack of budget, budget systems and budgeting practicesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleVakıf Ve Devlet Üniversitelerinde Bütçe Yönetimi Süreçlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation Of Budget Management Processes In Foundation And State Universities According Some Variablesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage679en_US
dc.identifier.endpage696en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record