Show simple item record

dc.contributor.authorKarcıoğlu, Fatih
dc.contributor.authorGövez, Elif
dc.contributor.authorKahya, Cem
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:39Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1304-4990
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFMU1ETTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1351
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; astların, yöneticilerinin iletişim tarzını algılama şekli ile hem astlar hem de yöneticileri tarafından tercih edilen çatışma yönetim stilini belirlemek ve buna bağlı olarak örgütsel iletişim ile çatışma yönetimi arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Erzurum İli’nde faaliyet gösteren biri devlet ve diğeri ise özel hastane çalışanlarını kapsayan toplam 100 kişi üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada “İletişim Tarzları Ölçeği” ile “Rahim Örgütsel Çatışma Envanteri (ROCI-II)” anket araçları kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler, SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; astların, yöneticilerinin iletişim tarzını algılama şekli “değerlendirici - motive edici iletişim tarzı” olarak belirlenmiştir. Hem yöneticiler, hem de astları tarafından tercih edilen çatışma yönetim stilinin ise “tümleştirme stili” olduğu görülmüştür. Yapılan korelasyon analizi sonucunda ise astların, yöneticilerinin iletişim tarzı algılama şekli ile yöneticilerin tercih ettikleri çatışma yönetim stili arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the perception way of subordinates with regard to their managers’ communication styles and the conflict management style preferred by both subordinates and their managers, and therefore to reveal the relationship between organizational communication and conflict management. With this purpose a research was practiced on total 100 hospital personnel including employees who work in a public hospital and a private hospital. In the research, “Communication Styles Scale (CSS)” and “Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II)” survey instruments were used. Data from surveys was analyzed by SPSS statistical program. According to research results, “Evaluator - Motivator Communication Style” was determined as the perception way of subordinates with regard to their managers’ communication styles. “Integrating Style” was determined as the conflict management style preferred by both subordinates and their managers. At the result of correlation analyze, no relation is found between the perception way of subordinates with regard to their managers’ communication styles and the conflict management style preferred by both subordinates and their managers.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleYöneticilerin iletişim tarzı ve kullandıkları çatışma yönetim stili arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between communication style of managers and conflict management style used by themen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage327en_US
dc.identifier.endpage340en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record