Show simple item record

dc.contributor.authorKorkmaz, Özge
dc.contributor.authorYamak, Rahmi
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:40Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1303-0876
dc.identifier.issn2667-8683
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRnM05qVXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1359
dc.description.abstract2007de Amerikan konut piyasasında ortaya çıkan, 2008 de ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kriz mevcut iktisadi politika ve önerilerin ye- niden ele alınması gerektiği konusunda tartışmalara yol açmıştır. Borçgelir ilişkisinin bozulması sonucu ortaya çıkan istikrarsızlık kavramını Hyman Minsky Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ile açıklamıştır. Fi- nansal İstikrarsızlık Hipotezine göre finansal krizlerin ortaya çıkış nedeni finansal sistemdeki aşırı borç- lanmadır. Literatürde küresel krizle birlikte yeniden tartışılan Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ile ilgili te- orik çalışmalara çoğunlukla rastlanırken istatistiksel boyutun ele alındığı çalışmaların oldukça az olduğu görülmüştür. Bu çalışmada Türkiye özelinde finan- sal istikrarsızlık göstergesi olarak kredi/gelir oranı ile ekonomik istikrar veya istikrarsızlık göstergesi olarak reel GSYİHnin 6 çeyreklik hareketli standart sapması arasındaki ilişkiler VAR analizi altında 1980 sonrası dönem için incelenmiştiren_US
dc.description.abstractThe global crisis which has arisen from American ho- using market in 2007 and has affected the whole world and Turkey has motivated to re-examine current eco- nomic policies and its implications. Hyman Minsky explained the concept of instability that resulted from the deterioration of debt-income ratio as the Financial Instability Hypothesis. According to Financial Instabi- lity Hypothesis, the cause of the financial crisis is the fact of excessive borrowing in the financial system. In the literature, although there have been many theoreti- cal studies on Financial Instability Hypothesis, recently discussed with the global crisis, there have been few studies in which statistical dimension of the hypothesis was examined. In this study, the relationships between and credit/income rate as financial fragility 6-quarter moving standard deviation of the real GDP as econo- mic stability or instability indicator in Turkey have been analyzed by using VAR approach for the period after 1980.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleMinsky Finansal İstikrarsızlık Hipotezi ve Türkiye Örneğien_US
dc.title.alternativeMinsky Financial Instability Hypothesis and the Case of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record