Show simple item record

dc.contributor.authorDeğirmenci, Yavuz
dc.contributor.authorİlter, İlhan
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:40Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:40Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1303-2429
dc.identifier.issn1303-2429
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJM01qVXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1365
dc.description.abstractYaşadığımız dünyanın bir gerçeği olan afetler, toplumları ve çevreyi her türlü açıdan etkilemektedir. Dünyanın farklı yerlerinde farklı zaman ve türlerde yaşanan bu afetler; psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden insanların yaşamını etkilemektedir. Bilindiği üzere ülkemiz doğal afetler açısından son derece riskli bir yapıdadır. Türkiye'nin, bulunduğu coğrafi konum itibariyle deprem kuşakları üzerinde bulunması ülkemizde sık sık depremlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bunun yanında yeryüzü çeşitliliği, farklı iklimlerin ve ekstrem durumları yaşanması, bu konuda afet bilincinin ve afet eğitiminin yeterli düzeyde olmaması ülkemizdeki afetlerin etkisini artırmaktadır. Afet bilinci ve afet eğitimi, çevreye duyarlı ve çevreyle uyumlu insan profilinin oluşmasında eğitimin ve eğitim programlarının büyük rolü vardır. Bu açıdan bakıldığında; coğrafya dersi, çevreyi tanıyan, sorumluluklarının ve sınırlarının farkında olan, doğal afet bilincine sahip bireylerin yetişmesi açısından önemli bir derstir. Bu araştırmanın amacı da Coğrafya Dersi Öğretim Programında; Doğal Afetlere ilişkin öğrenme alanlarının, kazanımların, etkinliklerin, becerilerin, değerlerin (kişisel niteliklerin), ölçme ve değerlendirme tekniklerine ne düzeyde yer verildiğini belirlemektir. Doküman analizi inceleme yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, uygulanmakta olan Coğrafya Dersi Öğretim Programı temel alınarak programda Doğal Afetlere ilişkin doğrudan ve dolaylı olabilecek ifadeler aranmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda doğal afetlere ilişkin kazanımlara her sınıf düzeyinde yer verildiği görülmüştür. Bu kazanımların en çok 9. Sınıf düzeyinde olduğu (f24) ve en az ise 12. Sınıf düzeyinde olduğu (f22) tespit edilmiştir. Kazanımların öğrenme alanlarına göre dağılımı incelendiğinde ise "çevre ve toplum" öğrenme alanında yoğunluk kazanmış, "küresel ortam: bölgeler ve ülkeler" öğrenme alnında ise bu oranın daha az olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractDisasters affect all aspects the communities and environment is a fact that we live on of our world. It takes place that types of natural disasters at different times and in types of the world and these affect people in many ways such as social, economic, and cultural. As it known that our country is an extremely risky structure in terms of natural disasters. Because of locating on the earthquake zones of Turkey's geographical position causes frequent to exposure earthquakes. In addition, existence of diversity of the earth surface, different climates, extreme situations, and lack of information about disaster education disaster awareness increase effect of disasters in our country. Education and training programs play an important role on disaster awareness and disaster education and formatting of human profile which is sensitive to environmental and compatible with environmental. From this perspective, geography lesson is an important on growing the consciousness of individuals who know his environment, aware of his boundaries and has awareness of natural disasters. The purpose of this study is determined how many activities, skills, values, techniques of measurement and evaluation, achievements, learning fields about natural disasters in the Geography Teaching Curriculum. This study used method of analysis document; it is exampled that sufficiency of Natural Disasters is in the program by based on current Geography Teaching Curriculum. The data obtained were analyzed using descriptive analysis. To results, it has seen that about achievements of natural disasters have been in the level of every grades. It has been determined that most of these achievements are levels of 9th the grade (f24) the least is 12th grade (f22). Analyzed the distribution of achievements by learning fields; it is intensity in the in the environment and society of learning field and it has been seen that it has observed less in the global environment: regions and countries of learningfield.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.titleCOĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLERen_US
dc.title.alternativeThe Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculumen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMARMARA COĞRAFYA DERGİSİen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue28en_US
dc.identifier.startpage276en_US
dc.identifier.endpage303en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record