Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Mesut
dc.contributor.authorKaplan, Abdullah
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:41Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.issn1300-1337
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7504
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWprMk5qVTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1372
dc.description.abstractBu çalışma ortaöğretim matematik öğretmenleri ve öğretmenadaylarının cebirsel ispatları yapma süreçlerini bilişsel açıdanincelenmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada karma araştırmayöntemlerinden açıklayıcı ardışık desen kullanılmıştır. Türkiye’nindoğusunda bir ilde görev yapan ortaöğretim matematiköğretmenleri ve aynı ilde öğrenim gören ortaöğretim matematiköğretmen adayları bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.Çalışmanın nicel verileri “İspat Yapma Becerisi Teşhis Testi” iletoplanmıştır. Nitel veriler ise katılımcılardan sesli düşünmeprotokolü yoluyla toplanmıştır. Sesli düşünme protokolündeetkinlik kartları ve gözlem formu kullanılmıştır. Etkinlikkartlarında bir cebir önermesi yazılmış ve katılımcılardanönermeyi ispatlamaları istenmiştir. Çalışmada iki farklı etkinlikkartı kullanılmıştır. Katılımcı etkinlik kartı ile meşgul olurken,yarı-yapılandırılmış gözlem formu yardımıyla araştırmacıtarafından gözlem yapılmıştır. Çalışmada elde edilen nicel verilerebetimsel ve kestirimsel istatistik; nitel verilere ise içerik analiziuygulanmıştır. Nicel verilerden elde edilen bulgular matematiköğretmenlerinin ispat yapma becerisi puanlarının öğretmenadaylarının puanlarından daha yüksek olduğunu göstermiştir.Nitel verilerin analizi sonucunda bilişsel beceriler ve üst bilişselbeceriler olarak iki temaya ulaşılmıştır. Bilişsel beceriler temasındaispat önermesini okuma, doğruluğunu değerlendirme, stratejibelirleme, işlem süreci ve sezgisel kestirme yolları olarak beşkategori bulunmuştur. Üst bilişsel beceriler temasında işlemlerikolaylaştırma, sorgulama, farkındalık, planlama, strateji belirleme,kontrol etme, ilişkilendirme ve analojik akıl yürütme olarak sekizkategori tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.isversionof10.15390/EB.2018.7504en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.titleCebirsel İspat Yapma Sürecinin Bilişsel Açıdan İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalEğitim ve Bilimen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume44en_US
dc.identifier.issue197en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record