Show simple item record

dc.contributor.authorÇevik, Ceren
dc.contributor.authorBıçak, Bayram
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:44Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:44Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2146-4812
dc.identifier.issn2148-144X
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpReU1qZzRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1412
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, 2008 7. sınıf Seviye Belirleme Sınavı matematik sorularının üst düzey zihinsel becerileri ölçme düzeyine ve matematik kazanımları açısından üst düzey zihinsel becerilerin önem düzeyine ilişkin matematik eğitimi alan uzmanlarının görüşünü almaktır. Bu çalışmanın araştırma grubunu, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan 30 matematik eğitimi alan uzmanı oluşturmaktadır. Araştıma verileri, Çevik (2009) tarafından geliştirilen "Seviye Belirleme Sınavı 7. Sınıf Matematik Testi Üst Düzey Zihinsel Becerileri Belirleme Ölçeği" ile sağlanmıştır. Elde edilen verilerin yüzde ve frekansları hesaplanarak tablolaştırılmıştır. Araştırma sonunda yüzde ve frekans değerleri %50 ve üzerinde olan görüşler dikkate alındığında 2008 Seviye Belirleme Sınavı matematik sorularında üst düzey zihinsel becerileri ölçen soru bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca matematik eğitimi alan uzmanlarının ilgili üst düzey zihinsel becerilere matematik kazanımları açısından verdikleri önem düzeyi oldukça fazladır. Alan uzmanlarının görüşleri dikkate alınarak öğrenciler için hayati önem taşıyan sınavlarda yer alan 7. sınıf matematik soruların yapılandırılmasında üst düzey düşünmenin kapılarını açma ön plana alınmalıdır. Ülkemizde yapılan ulusal sınavlardaki testlerde yer alan soruların bilişsel alanın her düzeyini ölçer nitelikte olması gerekiren_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to determine the level achieved in measuring the higher order thinking skills in 2008 seventh grade mathematic questions and the level of importance given to these higher order thinking skills, according to the views of field experts. The research group for this study consisted of 30 mathematics education experts at various universities in Turkey. Research data was provided via the “SBS exam seventh grade Identifying Higher Order Thinking Skills of Mathematics Scale” developed by Çevik (2009). The data was obtained by calculating the percentage and frequency integrated table. As a result of this research, examined by taking the percentage and frequency values of opinions above 50% into consideration, it was found that the mathematic questions in the 2008 SBS exam do not contain questions that measure higher order thinking skills. Also, the level of importance given to higher order thinking skills by experts in terms of 7th grade math acqusitions is very high. In structuring the questions for exams, carrying vital importance for students, opening the door to higher order thinking must be brought into the foregrounden_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.titleYedinci Sınıf Seviye Belirleme Sınavı Matematik Sorularına İlişkin Uzman Görüşlerien_US
dc.title.alternativeThe Views of Field Experts in Determining the Mathematic Questions for Seventh Class Level Exam’sen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkdeniz İnsani Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.endpage56en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record