Show simple item record

dc.contributor.authorÇam-Tosun, Figen
dc.contributor.authorBayram, Arslan
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:44Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2146-5606
dc.identifier.issn2146-5606
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpRMU9UUTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1413
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Bayburt ili ortaokullarında ve ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan öğrenci koçluğuyla ilgili uygulamaya katılan öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında, evreni 482 öğretmen oluşturmaktadır, örneklem sayısı ise 215 olmuştur. Araştırmanın nitel kısmında, araştırmanın çalışma grubunu 22 öğretmen ve 24 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından öğrenci koçluğu ile ilgili hazırlanan bir anket ile öğretmen ve öğrencilerin öğrenci koçluğu konusundaki öznel değerlendirmesini alabilmek için yarı yapılandırılmış görüşme formları oluşturulmuştur. Anket elektronik ortamda, görüşme formları okullara gidilerek yapılmıştır. Verilerin analizinde Excel ve SPSS 23.0 paket programı ile betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre öğretmenler öğrenci koçluğunu yararlı bulmakta ve öğrenciyi bütün yönleriyle (akademik, motivasyon, sosyal) desteklediğini, her kademede uygulanabilir olduğunu; fakat öğretmenlere fazladan iş yükü çıkardığını düşünmektedirler. Öğrenciler ise öğrenci koçluğu fikrini; olumlu ama uygulamayı yetersiz bulmaktadıren_US
dc.description.abstractThe purpose of this research study is to explore the opinions of teachers and students related to student coaching applied in secondary schools of Bayburt. In this study, quantitative and qualitative research methods are used together. In the quantitative portion of the study, 482 teachers constitute the population and the sample size is 215. In the qualitative part of the study, working group of the study consists of 22 teachers and 24 students. A questionnaire and semi-structured interview forms have been created in order to obtain subjective evaluation of teachers and students related to student coaching. The questionnaire was administered electronically; interview forms were used through face to face communication. To analyze the data, Excel, SPSS 23.0 software package and descriptive analysis technique have been used. According to data obtained, teachers find student coaching useful and believe that it supports students in all aspects (academic, social), and it is applicable at all levels, however, it increases workload of teachers. Students find the idea of coaching useful; however, they find the practice insufficienten_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleÖğrenci Koçluğuna İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Bayburt Örneğien_US
dc.title.alternativeTeacher and Student Perceptions of Student Coaching: Bayburt Exampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1/12en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record