Show simple item record

dc.contributor.authorYazıcı, Sinan
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:45Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13388
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBek5EYzVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1422
dc.description.abstractBu çalışmada; Sanayi Devrimi ile başlayan tarihsel süreçte,inovasyon ve rekabetin teorik bağlamda ele alınarak devletler üzerindekietkilerinin ortaya konulması ve Türk Kamu Yönetiminin küreselbağlamda rekabet gücü ve inovasyon açısından ne düzeyde olduğununbelirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda literatür incelemesiyapılmış ve elde edilen ikincil veriler, araştırmanın amacı doğrultusundadeğerlendirilmiştir. Literatürden edinilen bilgiler ışığında, tarihselsüreçte inovasyon örneklerine rastlandığı ancak inovasyon ve rekabetkavramlarının, kapitalizmin ortaya çıkışı ile birlikte önem kazandığı,inovasyon ve rekabetin sanayi devrimlerinin ortaya çıkması üzerindeetkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte inovasyonun,sanayi devrimlerini de tetiklediği görülmüştür.İnovasyon yapabilen ve inovasyonu sürekli kılan devletlerin,modern dünya sistemi ve küresel rekabet koşullarında avantajlı konumageçerek üstünlük sağladıkları belirlenmiştir. Ayrıca bu rekabet avantajıve üstünlüğü beraberinde devletlerin kalkınması ve gelişmesi üzerinde depozitif etki yaratarak, bu devletlerin ekonomik ve siyasal anlamda da güçsahibi olmalarına katkı sağlamıştır. Kamu yönetimi açısındaninovasyonun daha hızlı, güvenilir ve sağlıklı kamu hizmetlerininsunumunu kolaylaştırırken, devlet vatandaş arasındaki iletişim vegüvenin gelişmesine katkı sunduğu görülmüştür. Türkiye’nin inovasyonkapasitesinin düşük, buna bağlı olarak küresel rekabet gücünün zayıfolduğu belirlenmiştir. Türkiye hem kamu yönetimi hem de rekabetbağlamında, küresel rakipleri karşısında zayıf ve rekabet gücü düşük birülke görünümü sergilemektedir. Ancak, siyasal istikrarın ve güvenliğinsağlanması halinde, Türkiye’nin küresel inovasyon endeksinde üstsıralara tırmanacağı ve küresel rekabette güçlü bir konuma gelmesininmümkün olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study; in the historical process that started with theIndustrial Revolution, it was aimed to examine the effects of theinnovation and competition in the theoretical context and to determinethe level of Turkish Public Administration in terms of competitivenessand innovation in global context. For this purpose, a literature review wasmade and the secondary data obtained were evaluated in the aim of theresearch. In the light of the information obtained from the literature, wehave come to the conclusion that the concepts of innovation andcompetition, which are encountered in the history of innovations, areinfluential on the emergence of innovation and competition industrialrevolutions in which capitalism emerges. Innovation, however, has alsotriggered industrial revolutions.It has been determined that states that can innovate and whoseinnovation is constantly declining are superior in terms of modern worldsystem and global competition conditions. Moreover, this competitiveedge and superiority have also contributed to the economic and politicalsense of power of these states by positively affecting the development anddevelopment of the states. In terms of public administration, innovationhas been shown to contribute to the improvement of communication andtrust among state citizens, while facilitating the delivery of faster, morereliable and healthy public services. Turkey's low innovation capacity, itwas determined that consequently weak global competitiveness. Turkeyin the context of both competition and public administration, weakcompetitiveness against global rivals and exhibits a low view of thecountry. However, if the provision of political stability and security ofTurkey's global innovation index will climb the ranks and come in astrong position in global competition, it has been concluded that it ispossible.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.7827/TurkishStudies.13388en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.titleİNOVASYON, REKABET VE DEVLETen_US
dc.title.alternativeInovatıon, Competıtıon And Stateen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue13en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record