Show simple item record

dc.contributor.authorKöse, Esra Özay
dc.contributor.authorTosun, Figen Çam
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:47Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-8811
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrM01qTTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1440
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, biyoloji öğretiminde yaşam temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkilerini araştırmaktır. İlköğretim sınıf öğretmenliği bölümünden seçilen 41 kişilik deneysel gurupta yaşam temelli öğrenme yaklaşımı, 53 kişilik kontrol gurubunda geleneksel öğrenme yaklaşımı aynı öğretmen tarafından sekiz haftalık bir periyotta uygulanmıştır. Nicel veri toplamak için her biyoloji konusu için hazırlanan başarı testi ve tutum testi, nitel veri toplamak için açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Her iki gruba ön ve son test olarak akademik başarı testi ve tutum testi uygulanmıştır. Görüşme formu ise sadece deney gurubuna etkinlikten sonra uygulanmıştır. Analiz sonuçları yaşam temelli öğrenme ve geleneksel öğrenme grupları arasında öğrencilerin başarıları ve tutumları açısından anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermiştir. Görüşme formunun sonuçları da elde edilen bu bulguları desteklemiştiren_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine effect of "context based learning approach" towards student's biology success and attitudes on biology course. This study was applied to two groups' first grade students that include 53 students in control group that designed on traditional learning approach and 41 students in experimental group that designed on context based approach by the same teacher over a period of 8 weeks in department of primary teacher training. Achievements test prepared for each biology subjects and attitude test towards biology courses were used as means of collecting quantitative data, interview form which includes open ended questions were implemented as means of collecting qualitative data. Multiple choice academic science achievement test and attitude test towards biology were given to both groups as pre-tests and post-tests. Interview form which includes open ended questions was given only experimental group after context based learning. The result of analysis shows that there is a meaningful difference between context based learning approach and traditional learning on student's success and attitudes towards biology. The results of interview form which was implemented on experimental group in order to support obtained findings are in favour of our studyen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleEffects Of Context Based Learning On Students' Achievement and Attitudes In Biologyen_US
dc.title.alternativeBiyolojide Yaşam Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1425en_US
dc.identifier.endpage1436en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record