Show simple item record

dc.contributor.authorTosun, Figen Çam
dc.contributor.authorAltunay, Kübra
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:47Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1309-7423
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpZM01UTXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1446
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, öğretmenlerdeki tükenmişliğin ve öğrenen örgüt olma konusundaki görüşlerin cinsiyet, hizmet yılı, medeni durum ve yaş gibi değişkenlere göre değişip değişmediğini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca çalışmada öğretmenlerin tükenmişliği, öğrenen örgüt olma konusundaki görüşlerinin yordayıcısı mıdır sorusuna da cevap aranmaktadır. Araştırmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve var olan durumu ortaya koymak tarama modeli seçilmiştir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 öğretim yılında Bayburt merkezde öğretmenlik yapan 102 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 84 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Maslach tükenmişlik ölçeği ve Öğrenen örgüt ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi, t testi ve tek değişkenli doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Öğretmenlerin öğrenen okul ölçeğine verdikleri yanıtlar ile cinsiyetleri, medeni durumları, hizmet yılları ve yaşları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğretmenlerin tükenmişliği ile cinsiyetleri ve yaşları arasında anlamlı bir fark bulunurken; medeni durumları ve hizmet yılları arasında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğretmenlerin tükenmişliği, öğretmenlerin öğrenen örgüt olma konusundaki görüşlerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu araştırmada ortaya çıkmıştıren_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine whether burnout among teachers and teacher’s opinions with respect to learning organization change according to variables such as gender, years of service, marital status and age. Another aim of this study is to answer whether burnout among teachers is as a predictor of teachers’ opinions about being learning organization. In this study, quantitative research method was used and survey method was chosen to reveal the current situation. The universe of research consists of 102 teachers working at downtown Bayburt in 2015-2016 academic years. The sample of this study consists of 84 teachers. “Maslach Burnout Inventory and Learnıng School Scale were used as a data collecting tool. Mann Whitney U test, Kruskal-Wallis test, t test and lineer regression analysis were applied in order to analyze data. There was no significant difference between teachers’ answers related to Learnıng School Scale and gender, marital status, years of service, age. There was no significant difference between burnout among teachers and marital status, years of service but gender and age. In this study, it was found out that burnout among teachers was a predictor of teachers’ opinions about being learning organizationen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleÖĞRENEN ÖRGÜT OLMA ENGELİ OLARAK ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİKen_US
dc.title.alternativeBURNOUT AMONG TEACHERS AS AN OBSTACLE OF BEING LEARNING ORGANIZATIONen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue21en_US
dc.identifier.startpage14en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record