Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Şaduman
dc.contributor.authorKünü, Serkan
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:48Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1309-4289
dc.identifier.issn2149-9136
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBNU5qTTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1455
dc.description.abstractBu çalışmada, 1996 – 2016 dönemindeTürkiye’nin BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya,Hindistan, Çin ve Güney Afrika) ile yaptığı ihracat veithalatta Linder hipotezinin geçerliliği panel verianalizi kullanılarak araştırılmıştır.Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre,Türkiye ile BRICS ülkeleri arasında ihracat açısındanLinder hipotezi geçerlidir. Buna göre, Türkiye ileBRICS ülkelerinin kişi başına düşen GSMHdüzeyleri arasındaki fark azaldıkça Türkiye’nin buülkelere yaptığı ihracat artmaktadır. Bir başkaifadeyle, Türkiye ile ticaret ortakları olan BRICSülkelerinin kişi başına düşen GSMH’ları arasındakifarkın %1 azalması, Türkiye’nin ihracatını % 0.09oranında artırmaktadır. Bu durum Türkiye ile BRICSülkeleri arasındaki ticaretin endüstriler arasıolduğunu göstermektedir. Ayrıca BRICS ülkelerininGSMH’larında meydana gelecek %1’lik bir artış iseTürkiye’nin ihracatını % 2.867 oranındaartırmaktadır. Diğer yandan yine çalışmadan eldeedilen sonuçlara göre, Türkiye ile BRICS ülkeleriarasında ithalat açısından Linder hipotezi geçerlideğildir.en_US
dc.description.abstractIn this study, Linderhypothesis validity for Turkey's exports and importswith BRICS countries (Brazil, Russia, India, China andSouth Africa) in 1996-2016 period have beeninvestigated using panel data analysis.According to the results of the study, Linder hypothesisis valid in terms of exports between Turkey and BRICScountries. Accordingly, the difference of per capitaGNP levels between Turkey and BRICS countries aslong as decreases, the exports of Turkey’s to thesecountries increase. In other words, %1 decrease in thedifference of per capita GNP levels between Turkeyand BRICS countries increases the exports of Turkeyrate of 0.09%. This shows that the trade betweenTurkey and BRICS countries is interindustry trade. Onthe other hand, 1% increase in GNP of BRICScountries increases export of Turkey rate of 2.867%.Linder Hypothesis is not valid in terms of importationin between Turkey and BRICS countries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.titleTÜRKİYE İLE BRICS ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET POTANSİYELİNİN LİNDER HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİen_US
dc.title.alternativeEVALUATION OF EXTERNAL TRADE POTENTIAL BETWEEN TURKEY AND BRICS COUNTRIES IN THE FRAMEWORK OF LINDER HYPOTHESISen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue18en_US
dc.identifier.startpage599en_US
dc.identifier.endpage612en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record