Show simple item record

dc.contributor.authorYazıcı, Sinan
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:53Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13476
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBeE5EWTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1498
dc.description.abstract16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen anayasa değişikliği ileTürkiye’de yeni bir yönetim sistemi olan Cumhurbaşkanlığı HükümetSistemine geçişin önü açılmıştır. Referandumun ardından bazı muhalefetpartileri, 2019 seçimlerini kazanmaları halinde yeniden parlamentersisteme dönmeyi planladıkları yönündeki söylemleri, seçime gidilen busüreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin toplumsal algısı vedesteğinin incelenmesini gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda Türkiyegenelinde 63 il ve ilçede 881 seçmen niteliğine haiz kişi ile anketuygulaması gerçekleştirilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemitoplumsal algısı ve desteği ölçülmüştür.Verilerin analizi sonucunda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemitoplumsal algısının güçlü ancak, gelecekte doğru kişinin cumhurbaşkanıseçilmemesi halinde sistemin otoriter bir yönetime dönüşeceği endişesitespit edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine toplumsaldestek olmakla birlikte, bu desteğin şu aşamada yeter oran olan %501oy düzeyinde olmadığı belirlenmiştir. Kadın ve genç nüfusunCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine olan desteğinin, erkek ve 32 yaşüstü seçmenlere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.Ulaşılan bulgular doğrultusunda; özellikle kararsız veya fikir beyanetmeyen kişi-seçmen oranının %20 gibi yüksek bir oranda olduğubelirlenmiştir. Dolayısı ile hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayolacak kişilerin hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminingeleceğinin kararsız seçmenler tarafından belirleneceği sonucunaulaşılmıştır. Ayrıca seçim sürecinde gerek ulusal ve gerekse küreselölçekte ortaya çıkacak sosyo-ekonomik gelişmelerin de, hem seçimsonuçları hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geleceğiüzerinde etkisinin olacağını söylemek mümkündür.en_US
dc.description.abstractBy the constitutional amendment passed in April 16th 2017, theway is cleared for the pass to Presidential System of Government whichis a new ruling system for Turkey. After referendum, statements of someopposition parties about returning back to parliamentary system in caseof winning the 2019 elections, it necessitated to inspect the support andpublic sense of Presidential System of Government in this call electionsperiod. Accordingly, in it is actualised that a survey to 881 people whois qualified as a voter in 63 cities and districts all across Turkey andpublic sense and support of Presidential System of Government areevaluated. As the result of analyzing the data, it is determined that publicsense of Presidential System of Government is strong but in case of notelecting the right person, there is a concern about its turning anauthoritarian polity. Alongside there is a public support for PresidentialSystem of Government, it is also seen that at this stage it is not as enoughas the level of 50% 1 vote. It is determined that the support of womanand young population for Presidential System of Government is lowerthan man and older population's.According to findings; especially the percentage of floating voters orthe voters who didn’t pass an opinion is as high as 20%. Hence the resultis found that the future of both candidates for presidency elections andthe Presidential System of Government itself is going to be determined byfloating voters. Also it is possible to say that, in election process, social-economic improvements that will occur in both national and global scalewill have an effect on the future of Presidential System of Government.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.7827/TurkishStudies.13476en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.titleCUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ TOPLUMSAL ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİen_US
dc.title.alternativeINSPECTION OF PUBLIC SENSE OF PRESIDENTIAL SYSTEM OF GOVERNMENT BY SOME VARIABLESen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue14en_US
dc.identifier.startpage233en_US
dc.identifier.endpage252en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record