Show simple item record

dc.contributor.authorAlacadağlı, Esmeray
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:53Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpBd05qSXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1500
dc.description.abstractKentleşme, ayırt edici özellikleri ile yaşadığımız yüzyılın en büyüktoplumsal olaylarından biridir. Kapitalist, sosyalist, gelişmekte olan yada gelişmiş tüm ülkeler kentleşme olayı ve onun yol açtığı sonuçlarınetkileriyle yüz yüze gelmişlerdir. Bu süreçte yaşanan toplumsal,ekonomik ve teknolojik değişimler, kentlerin mekansal yapılarını veişlevlerini büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu değişim, sanayileşme-kentleşme sürecinin doğal akışına bağlı olarak şekillenmiştir. Buçerçevede; gelişmiş ülkelerdeki kentleri çekici kılan sanayileşme,kentleşmenin önünde gitmiştir. Ülkemizde ise sanayileşme, kentleşmeyiarkadan izlemiştir. Bu nedenle bizdeki kentleşme uzmanlarca, sahte,sağlıksız ve aşırı olarak isimlendirilmektedir.Bu çalışmanınamacı,ülkemizdekiimarmevzuatıveuygulamalarının kentleşme sürecine etkilerini; farklı ölçek ve konumdaolan iki kent örneğinde inceleyerek ortaya koymaktır. Bu amaçla, ilkolarak ülkenin başkenti olan ve ülke geneline örnek olmak üzere ilk imaruygulamalarının yapıldığı Ankara kentindeki uygulamalar incelenmiştir.İkinci olaraksa, son yıllara kadar sürekli dışarı göç veren ve hem coğrafihem de ekonomik açıdan birçok sınırlamaları olan Bayburt kentindekiimar uygulamaları incelenmiştir. Bu uygulamalar ve mevcut durumayönelik veriler literatür taraması ve bu konudaki yerel kaynaklarvasıtasıyla sağlanmıştır. Ayrıca uygulamaya yönelik değerlendirmelerde,imarla ilgili uygulamaları yapanların ve bu uygulamadan yararlanankentlilerin görüşleri alınmıştır.Çalışmada sağlanan veriler; ekonomik ve toplumsal değişimleriiçinde taşıyan, siyasal boyutları ağır basan bir süreç olan kentplanlamasına, ülkemizde genelde, dar anlamıyla fiziki planlama olarakbakıldığını ortaya koymaktadır. Bu bakıştan da kaynaklı olarak,oluşturulan imar planları halkın katılımından uzak, teknokratlar ve yerelpolitikacıların bir ürünü olmuştur. Bu planlara dayalı olarak yapılan uygulamalarla; kent kaynakları toplum yararına kullanılamamış,oluşturulan fiziki çevre, sosyal çevre ile entegre olamamış, nüfus birikimsürecine paralel olarak kentin ekonomik, toplumsal gelişimi vekentlileşme tam olarak sağlanamamıştır.en_US
dc.description.abstractUrbanization is one of the distinguishing characteristics and thegreatest social events of the century we live. All developed, developing,capitalist and socialist countries have faced with the effects ofurbanization and its consequences. The spatial structure and functionsof cities have changed to a great extent with the social, economic andtechnological changes. This change is shaped by the flow of theindustrialization-urbanizationprocess.Withinthisframework,industrialization which makes cities attractive has gone beforeurbanization. However, industrialization followed urbanization frombehind in our country. For this reason, our urbanization is called fake,unhealthy and excessive.The purpose of this study is to reveal the effects of urbandevelopment legislation and practices on the urbanization process in ourcountry by examining two cities in different scales and locations. For thispurpose, the applications in the city of Ankara, the capital city of thecountry and the first zoning implementations performed to be a model inthe country, were examined first. Secondly, zoning implementations inBayburt, where has been continuously out-migrating up to recent yearsand have many limitations both geographically and economically, wereexamined. These implementations were obtained through the literaturesearch and local resources in this regard. Moreover, opinions of thepractitioners (planners and public personnel) and the urbanistsbenefiting from the practice were taken in the evaluations forimplementation.According to data given in the study, urban planning, a processthat contains economic and social changes in itself, and politicaldimensions are dominant, has been generally considered as physicalplanning in our country. Therefore, development plans have been far frompublic participation and just a product of technocrats and localpoliticians, and could not achieve to use urban resources for the benefitof the society. As a natural consequence, the created physicalenvironment could not be integrated with the social environment, and theeconomic and social development, and urbanization of the city have notbeen fully achieved in parallel with the increase in population.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectBelge Yönetimien_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectÖzelen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectFilmen_US
dc.subjectRadyoen_US
dc.subjectTelevizyonen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectOtelciliken_US
dc.subjectKonaklamaen_US
dc.subjectSpor ve Turizmen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.titleİMAR PLANLARININ KENTLEŞMEYE ETKİLERİ; ANKARA VE BAYBURT ÖRNEĞİen_US
dc.title.alternativeEFFECTS OF PUBLIC IMPROVEMENT PLANNING TO URBANIZATION; AN EVALUATION OF BAYBURT AND ANKARA EXAMPLESen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue18en_US
dc.identifier.startpage93en_US
dc.identifier.endpage115en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record