Show simple item record

dc.contributor.authorAkın, Ahmet
dc.contributor.authorPadır, Mehmet Ali
dc.date.accessioned2020-01-26T19:48:59Z
dc.date.available2020-01-26T19:48:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1304-4796
dc.identifier.issn2146-2844
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpNMU1EYzRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1554
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Onur Ölçeğini (Guerra, Gouveia, Araşjo, Andrade ve Gaudêncio, 2013) Türkçe'ye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 208 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, 16 madde ve dört alt boyuttan oluşan modelin (aile onuru, toplumsal onur, erkeklik onuru, kadınlık onuru) iyi uyum verdiğini göstermiştir (x² 278.43, sd 96, x²/sd 2,9, RMSEA .095, CFI .91, IFI .91, SRMR .088). Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları, aile onuru alt ölçeği için .56, toplumsal onur alt ölçeği için .72, erkeklik onuru alt ölçeği için .61, kadınlık onuru alt ölçeği için .79 ve ölçeğin bütünü için .83 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .29 ile .59 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu bulgular, ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin sağlandığını göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine validity and reliability of the Turkish version of the Honor Scale (Guerra and others, 2013). Participants were 208 university students. The results of confirmatory factor analysis indicated that the model consisting of 16 items loaded on four factors (x² 278.43, df 96, x²/sd 2,9, RMSEA .095, CFI .91, IFI .91, SRMR .088) adjusted well. The internal consistency reliability coefficients were .56 for Family honor subscale, .72 for Social honor subscale, .61 for Masculine honor subscale, .79 for Feminine honor subscale, and .83 for overall scale. Corrected item-total correlations of Honor Scale ranged from .29 to .59. The findings demonstrate that this scale is a valid and reliable instrument.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.titleONUR ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİen_US
dc.title.alternativeTHE VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE HONOR SCALEen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCelal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage101en_US
dc.identifier.endpage110en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record