Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Mesut
dc.contributor.authorKaplan, Abdullah
dc.date.accessioned2020-01-26T19:49:03Z
dc.date.available2020-01-26T19:49:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1305-2020
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnME5EWXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1585
dc.description.abstractMatematiksel ispata yönelik yapılan çalışmalarda ispat sürecini inceleyen araştırmalar son yıllarda önem kazanmıştır. Ancak ispat yapma becerisini ortaya koyabilecek nicel veri toplama araçlarının eksikliği araştırmacıları küçük örneklemlerle nitel çalışma yapmaya sürüklemektedir. İspat yapma becerisini ölçecek nicel veri toplama araçlarının geliştirilmesi ispat sürecini inceleyen çalışmaların daha büyük örneklemlere ulaşarak daha genellenebilir sonuçlara ulaşılmasına olanak sağlayacaktır. Bu çalışma matematik öğretmenleri için ispat yapma becerisi teşhis testi ve teste yönelik dereceli puanlama anahtarı geliştirmek amacıyla yapılmıştır. 80 ortaöğretim matematik öğretmeniyle yürütülen bu çalışma da üçü geometri, üçü cebir alanında olmak üzere altı sorudan oluşan ispat yapma teşhis testi ve bu teste yönelik altı düzeyden oluşan dereceli puanlama anahtarı geliştirilmiştir. İspat teşhis testinin geliştirilmesinde sırasıyla kapsam geçerliğine ve yapı geçerliğine bakılmıştır. Ardından madde analizleri yapılmış ve güvenirlik değerleri incelenmiştir. Yapılan dört aşamalı analiz sonucunda ispat yapma becerisi teşhis testinin geçerli, üst ve alt grubu ayırt edici, orta güçlük düzeyinde ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır. İspat yapma teşhis testine yönelik dereceli puanlama anahtarının hazırlanması da; ölçüt belirlenmesi, düzeylerin saptanması, düzeylerin açıklanması ve uygunluğunun değerlendirilmesi olmak üzere dört aşamada yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda altı düzeyli dereceli puanlama anahtarının ispat yapma becerisi teşhis testini değerlendirmek için uygun olduğu belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractIn recent years, it has become important to study examining proving process in studies toward mathematical proof. However, researchers tend towards to qualitative studies with small samples due to the lack of quantitative instruments. The development of quantitative instruments to measure proving skill will provide opportunity for reached more generalizable results and research with larger samples. The purpose of this study was to development proving diagnostic test and its rubric for math teacher. The study conducted 80 secondary school math teachers. The results of this study was developed proving diagnostic test consist of six items and six levels rubric. Three of whom was interested in geometry and three of whom was included algebra. We examined content validity and construct validity in the development of proving diagnostic test, respectively. Then we have reviewed item analysis and reliability values. The results of the four-stage analysis found that proving diagnostic tests was valid, distinctive for upper and lower group, medium difficulty level and reliable instrument. Prepared of its rubric was completed four stage: determination of quota, detection of level, explanation of level and assessment of consensus. The analysis show that rubric consist of six level was appropriate to assessment of proving diagnostic testen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleMatematik Öğretmenlerine Yönelik İspat Yapma Teşhis Testi ve Teste Yönelik DereceliPuanlama Anahtarı Geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeConstruction of Proving Diagnostic Test and Its Rubrics for Math Teacheren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage360en_US
dc.identifier.endpage381en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record