Show simple item record

dc.contributor.authorElban, Mehmet
dc.date.accessioned2020-01-26T19:49:05Z
dc.date.available2020-01-26T19:49:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjM05UQTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/1605
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi algılarını incelemektir. Araştırmanın yöntemi tarama (survey) çalışmadır. Araştırmanın çalışma evreni Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve İDKAB (İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği) bölümü öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmada herhangi bir örnekleme gidilmemiş, çalışma evreninin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Böylelikle araştırma evrenini oluşturan 478 öğrenci, araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın veri toplama aracı ise 4'ü öğrencilerin demografik bilgilerini, 12'si öğrencilerin Osmanlı Türkçesi algılarını ölçmeye dönük oluşturulan bir ankettir. Verilerin analizinde ise betimsel istatistik, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin Osmanlı Türkçesinin Türkçe bir dil olduğu, Arapça bir dil olmadığı konusunda kararsız oldukları saptanmıştır. Öğrenciler, yalnızca Osmanlı Türkçesinin Arapça ve Farsça dillerinin konuşulmasındaki ilişkiselliğine doğru bir görüş bildirerek bu ifadeye "Katılmıyorum" düzeyinde görüş ifade etmişlerdir. Başka bir ifadeyle Arap ve Fars dillerinin konuşulması ile Osmanlı Türkçesi arasında bir ilişki öğrenciler tarafından görülmemiştir. Öğrencilerin önceki bilgileri, Osmanlı Türkçesi dersini almalarının ve okudukları bölümlerin Osmanlı Türkçesi algılarını etkileyen bir değişken olduğu bulgulanmıştır. Osmanlı Türkçesi hakkında daha önce bilgilendirilen öğrencilerin ve Osmanlı Türkçesi dersini alan öğrencilerin Osmanlı Türkçesi algılarının manidar düzeyde olumlu olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe eğitimi ile Tarih bölümü öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi algılarının diğer tüm bölümlere göre istatistiksel düzeyde olumlu olarak farlılık oluşturduğu araştırmada elde edilen diğer bir önemli sonuçturen_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the Ottoman Turkish perceptions of Bayburt University students. The method of the research is survey study. The study's universe consists of the students of Faculty of Education, Faculty of Humanities and Social Sciences and the Primary School Religious Culture and Moral Knowledge Department of Bayburt University. No sampling was performed for the survey and the entire study universe was tried to be reached. Thus, 478 students, who constitute the research universe, were involved in the research. The data collection tool of the research was a questionnaire consisting of 4 questions on the demographic information of the students and 12 questions on measuring the Ottoman Turkish perceptions of the students. Descriptive statistics, t test and variance analysis were used for the analysis of the data. As the result of the research, it was determined that the students were hesitant about the provision of "Ottoman Turkish is not Arabic but a Turkish language." The students expressed correct views only on the relationality between speaking the Ottoman Turkish and Arabic and Persian languages, and they stated their opinions as "I don't agree". In other words, the relationship between speaking Arabic and Persian languages and speaking Ottoman Turkish was not observed by the students. It was found that the previous knowledge of the students, their taking the Ottoman Turkish classes and the departments that they attend were the variables that affect their Ottoman Turkish perceptions. It was determined that the perceptions of the students, who were informed about Ottoman Turkish beforehand, and who took Ottoman Turkish classes, were positively different in a significant level. In addition, another important result obtained in the research was that the Ottoman Turkish perceptions of the students of Primary School Religious Culture and Moral Knowledge, Turkish Education, and History Department were statistically different in positive direction, when compared to all of the other departmentsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİ ALGILARIen_US
dc.title.alternativeTHE OTTOMAN TURKISH PERCEPTIONS OF BAYBURT UNIVERSITY STUDENTSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue25en_US
dc.identifier.startpage289en_US
dc.identifier.endpage305en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record