Show simple item record

dc.contributor.authorTürkmen, Mutlu
dc.contributor.authorYaşartürk, Fatih
dc.contributor.authorÇalık, Fehmi
dc.contributor.authorKul, Murat
dc.contributor.authorAkyüz, Hayri
dc.date.accessioned2020-11-17T08:11:42Z
dc.date.available2020-11-17T08:11:42Z
dc.date.issued30.06.2014en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2105
dc.description.abstractBu çalışmada Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin sosyal fiziki kaygı durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma durum tespitine yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya 2013–2014 eğitim öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinde okuyan 120 gönüllü öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Leary ve Rejeski (1989) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Ballı ve Aşçı (2006) tarafından yapılan sosyal fiziki kaygı envanteri uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 programından yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde; ortalama, standart sapma ve t-testi kullanılmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalarda anlamlılık seviyesi p<.05 olarak alınmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin sosyal fiziki kaygı puanlarında bölüm değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamazken cinsiyet değişkenine göre sosyal fiziki kaygı puanlarının karşılaştırılmasında anlamlı bir fark (0,49) bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.14486/IJSCS161en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL FİZİKİ KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4534-7553en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.contributor.institutionauthorTürkmen, Mutlu
dc.contributor.institutionauthorKul, Murat


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record