Show simple item record

dc.contributor.authorTürkmen, Mutlu
dc.contributor.authorAkyüz, Hayri
dc.contributor.authorYaşartürk, Fatih
dc.contributor.authorZorba, Erdal
dc.contributor.authorAydin, İsmail
dc.date.accessioned2020-11-17T13:29:36Z
dc.date.available2020-11-17T13:29:36Z
dc.date.issued14.12.2017en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12403/2142
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma grubunu Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören ve tesadüfi yolla seçilen 439 gönüllü öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma durum tespitine yönelik betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak adaylara ait kişisel bilgi formu, “Whoqol-Bref(TR) Yaşam Kalitesi Ölçeği” ve “Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu” uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel tekniklerden; frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri elde edilmiştir. Ayrıca istatistiksel tekniklerden Korelasyon testi ve t-Testi kullanılmıştır. Bulgulara göre katılımcıların 155’i kadın, 284’ü erkektir. Üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi ve mutluluk düzeyleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır p>0,05. Buna karşılık Korelasyon testi sonuçlarına göre araştırma grubunun yaşam kalitesi alt boyutları ile mutluluk arasındaki ilişkisi incelendiğinde bedensel sağlık [r=,260; p<0,00], genel sağlık [r=,327; p<0,00], psikolojik [r=,315; p<0,00] ve çevresel [r=,327; p<0,00] alt boyutlarında düşük düzeyde pozitif bir ilişki; sosyal ilişkiler [r=,381; p<0,00] alt boyutunda istatistiksel olarak orta düzeyde pozitif anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak; katılımcıların yaşam kalite düzeyleri arttıkça mutluluk seviyesinin de arttığı tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentBayburt Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4534-7553en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.contributor.institutionauthorTürkmen, Mutlu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record