Recent Submissions

 • Sosyolojik Açıdan Din ve Dini Gruplar 

  Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; 0000-0002-0631-5252; Yurttaş, Süleyman; Aksakal, Erdi (akademisyen, 2019)
  Din, kutsal, aşkın, doğaüstü ve ilahi bir güce bağlanma ya da inanç meselesi olarak insan davranışlarında etkileşimi sağlayan fenomendir. Bir inanç meselesi olarak takdim edilen söz konusu olgu, ifade edilenden daha ...
 • YAŞLI AYRIMCILIĞINA FARKLI BİR BAKIŞ 

  Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; 0000-0002-0631-5252; Yurttaş, Süleyman (iksad publishing house, 2019)
  Yaşlılık, toplumsal olarak tanımlanan ve kültürden kültüre değişiklik gösteren göreceli bir kavram olmasına rağmen zaman içinde değişen biyolojik ve kronolojik tanımlamalara da konu olmaktadır. 1982 yılında Dünya Sağlık ...
 • Toplumsal Gruplar ve Grup İçi Süreçler 

  Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; 0000-0002-0631-5252; Yurttaş, Süleyman (akademisyen, 2019)
  Issız bir adaya düşseniz yanınızda olmasını isteyeceğiniz üç şey nedir? Bu sorunun cevabını hayatta kalmak isteyen sıradan bir insan olarak cevapladığınızda, hayatınızı devam ettirebilecek eşyalar ve yiyeceklere ...
 • TEMEL SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE EĞİTİM 

  Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; 0000-0002-0631-5252; Yurttaş, Süleyman (Lisans Yayıncılık, 2020)
  Sosyoloji, temel olarak toplumu bir arada tutan unsurları, toplum-sal düzenin nasıl sağlandığını, toplumların geçirdikleri değişimleri, top-lumlar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri, toplumların ilerleyen za-man ...
 • DİNİ GRUPLAR SOSYOLOJİSİ 

  Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; 0000-0002-0631-5252; Yurttaş, Süleyman (Lisans Yayıncılık, 2020)
  Din toplum yaşantısında binlerce yıldır güçlü bir konuma sahiptir. Arkeolojik araştırmalar sonucunda bilinen bütün toplumlarda dinin şu ya da bu şekilde var olduğu görülmüştür. İlk toplumlarda bile açık bir şekilde dini ...
 • İŞÇİ SINIFINA MENSUP KADINLARDA STATÜ TÜKETİMİ OLARAK SÜRÜCÜ BELGESİ 

  Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; 0000-0002-0631-5252; Yurttaş, Süleyman (2019)
  Çalışma, işçi sınıfına mensup kadınların kimlik oluşum ve dönüşüm süreçleriyle, sürücü olma istekleri arasındaki ilişkiyi, statü tüketimi kavramı çerçevesinde açıklamayı amaçlamaktadır. Yapılan çalışma ile sürücü belgesine ...
 • Sır Dizilerinde Yer Alan Adil Dünya İnancı 

  Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; 0000-0002-0631-5252; Yurttaş, Süleyman (2019)
  Yapılan bu çalışma, “sır dizileri” olarak adlandırılan televizyon programlarını konu edinmektedir. Çalışmanın amacı, sır dizilerinde yer alan içeriklerin barındırdığı adil dünya inancının izlerini ortaya çıkarabilmektir ...
 • TOPLUMSAL KİMLİK OKURYAZARLIĞI 

  Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; 0000-0002-0631-5252; Yurttaş, Süleyman (2019)
  Bu çalışma modern ya da postmodern dönem olarak kabul edilen günümüz dünyasında yaşayan bireylerin toplumsal kimliklerini konu edinmektedir. Çalışma, toplumsal kimlik konusunu teorik ve kavramsal bir perspektiften ...
 • Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (PNYAÖ) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması 

  Bayburt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü; 0000-0002-0631-5252; Yurttaş, Süleyman; Saıkoca, Erem (2018)
  Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerin yaşlılara ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Yaşlı ayrımcılığının tüm boyutlarını kapsayacak biçimde 31 ifade oluşturulmuş ve 400 üniversite ...
 • Bir Tescil İki Şahsiyet (Bey Böyrek ve Abdulvehhab Gazi) 

  Özdemir, Gazi (Bayburt Üniversitesi Yayınları, 2019)
  Bayburt il merkezine 2 km uzaklıkta bulunan Erenli köyü, Osmanlı Devleti idari yapısı içinde Duduzar adıyla köy statüsündeydi. Bugün bu mahal, iki tarihi şahsiyete ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan ilki Bey Böyrek, ...
 • Bayburt Ulu Camii (Cami-i Kebir)’nin 18. Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi 

  Özdemir, Gazi (Gece Kitaplığı, 2019)
  Kurumların işleyişinde insan kaynakları yönetimi önemli rol üstlenir. Çünkü kuramların verimliliği ve sürdürebilirliği insan kaynaklarının doğru yönetilmesiyle anlam kazanır. İnsan kaynakları yönetimi ile iş gücünü seçme, ...
 • Bayburt Kalesi ve XVIII. Yüzyıldaki İnsan Kaynakları Yönetimi 

  Özdemir, Gazi (Bayburt Üniversitesi Yayınları, 2019)
  Osmanlı Devleti, 1473 yılında Otlukbeli Savaşı ile Akkoyunlu Devleti’ni yenilgiye uğrattı. Otorite boşluğundan yararlanıp Anadolu’da egemenlik alanını genişletmek isteyen Şah İsmail Bayburt üzerine seferler düzenlemeye ...
 • Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Algıları 

  Bu araştırmanın amacı Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi algılarını incelemektir. Araştırmanın yöntemi tarama (survey) çalışmadır. Araştırmanın çalışma evreni Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İnsan ...
 • Akçaabat Kazası Köylerinde Yaygın Eğitim Kurumu Olarak Camiler (18. Yüzyıl) 

  Özdemir, Gazi (Gümüşhane Üniversitesi, 2019)
  Osmanlı Devleti idari teşkilatlanması içinde Akçaabat kazası, Akçaabat ve Yomra idari yapılarının birleşmesiyle oluşuyordu. Trabzon Rum İmparatorluğunun Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla birlikte başlayan İslamlaşma süreci ...